นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ www.tmixes.com นี้ดำเนินการโดย บริษัท วิซาร์ดโซลูชั่น จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ส่วนเว็บไซต์อื่นที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและดำเนินการนั้น อาจนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

บริษัทฯ ยึดมั่นและตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านลูกค้าและสมาชิก รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและสมาชิกทุกท่าน พร้อมทั้งการเคารพในกติกา มารยาท ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายแห่งประเทศไทย ถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานและบริหารงาน ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะกำหนดการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคล และจะเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและสมาชิกในทุกขั้นตอน อันได้แก่ การเก็บรวบรวม การใช้ เปิดเผย การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอันมีอยู่ตามที่กฎหมายกำหนด ไว้ทุกประการ เพื่อให้ลูกค้าและสมาชิกทุกท่านรู้สึกสบายใจ มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจ เพื่อประโยชน์ แห่งการใช้สิทธิอันพึงมีตามกฎหมายของลูกค้าและสมาชิกและเพื่อความปลอดภัย ในการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและสมาชิก ทางบริษัทฯ จึงอยากจะขออนุญาตให้ลูกค้าและสมาชิกทุกท่านได้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ก่อนที่ท่านจะให้ความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือดำเนินการอยู่ ให้ถือว่า ท่านได้ตกลงและยินยอมต่อวิธีปฏิบัติตามที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายนี้แล้ว รายละเอียด ดังนี้

 1. ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ควบคุมข้อมูล คือ บริษัท วิซาร์ดโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่อยู่ติดต่อได้คือ เลขที่ 1091/241 ห้อง C ชั้น1 ชั้นลอย ชั้น2 อาคารซิตี้ลิงค์ ซอยเพชรบุรี35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หากท่านลูกค้าและสมาชิกประสงค์จะทราบข้อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมทั้งแบรนด์ต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ เว็บไซต์ www.wellnessmarkshop.com

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านหรือประสงค์จะร้องขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ โปรดติดต่อมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแผนก DATA SECURITY

อีเมล : contact@wellnessmark.biz

โทรศัพท์ : 02-123-1310

 1. บริษัทฯ ขอข้อมูลส่วนบุคคลอะไรจากลูกค้าและสมาชิกบ้าง

เพื่อให้ลูกค้าหรือสมาชิกได้รับประสบการณ์อันดีเยี่ยมจากบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอความยินยอม และขอความยินยอมโดยชัดแจ้งกรณีที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวจากลูกค้าหรือสมาชิกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากสมาชิก เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าหรือสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริษัทฯ และภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ลูกค้าหรือสมาชิกได้โปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

 1. วัตถุประสงค์แห่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของลูกค้าหรือสมาชิกไว้เป็นความลับ โดยจำกัดการเข้าถึงด้วยรหัสผ่านหรือเทคโนโลยีอื่นที่ใกล้เคียงกันเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีหน้าที่รักษาความลับเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงได้ ทางบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิกไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์อันพึงมีดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อการจัดทำศึกษาวิจัย สถิติ

3.2 เพื่อจัดทำสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น ที่ออกแบบไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎหมายแก่ลูกค้าหรือสมาชิกโดยเฉพาะ

3.3 เพื่อใช้เสนอ แจ้งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด โปรโมชั่น รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เปิดตัวใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าหรือสมาชิกให้ความสนใจ

3.4 เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือสมาชิกเท่าที่จำเป็นอันเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลการติดต่อแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะลูกค้าหรือ สมาชิก และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิก สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิกที่ควรทราบ เพื่อใช้ขอความยินยอมจากลูกค้าหรือสมาชิกใหม่

3.5 เพื่อนำข้อมูลของลูกค้าหรือสมาชิกไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าหรือสมาชิกและบริษัทฯ อันเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่บริษัทฯดำเนินการอยู่

3.6 เพื่อเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องทราบเพื่อจะได้ดำเนินการได้บรรลุผล ตามเป้าหมาย เช่น ผู้รับขนส่งที่ต้องดำเนินการและติดต่อเพื่อจัดส่งสินค้ากับลูกค้าหรือสมาชิก หรือบริษัทฯในเครือหรือบริษัทฯคู่ค้าเพื่อการดูแลหลังการขายหรือมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าหรือสมาชิก ตลอดจนหน่วยงานของบริษัทฯที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล การปรับปรุง พัฒนาระบบให้มีความปลอดภัย และดียิ่งขึ้น เป็นต้น

3.7 เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าหรือสมาชิก หรือเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของลูกค้าหรือสมาชิกก่อนที่ลูกค้าหรือสมาชิกจะทำสัญญานั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.8 บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิก เพื่อติดต่อลูกค้าหรือสมาชิก เกี่ยวกับการสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า หรือบริการของบริษัทฯ ขอคำแนะนำ หรือข้อคิดเห็นติชมการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ขอสอบถามความสมัครใจในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ติดต่อเพื่อแนะนำสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ โทรสอบถาม หรือเยี่ยมเยียนสมาชิก ตลอดจนการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับบริษัทฯ

 1. ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าหรือสมาชิกโดยตรงผ่านช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิกจากแหล่งอื่นใด เว้นแต่

4.1 ลูกค้าหรือสมาชิกได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าหรือสมาชิกได้จากแหล่งอื่น

4.2 หากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้ข้อมูลของลูกค้าหรือสมาชิกมาจากแหล่งอื่น บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าหรือสมาชิกทราบถึงแหล่งที่มานั้น เพื่อให้ลูกค้าหรือสมาชิกสามารถตัดสินใจว่าจะให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนี้ได้หรือไม่

4.3 หากบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รับยกเว้นตามกฎหมายไม่ต้องขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้าหรือสมาชิกจากแหล่งอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ จะจดทำบันทึกไว้ในประวัติของลูกค้าหรือสมาชิก

 1. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิกดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้เฉพาะบุคคลหรือหน่วยงานภายในของบริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิกได้ เช่น แผนก DATA SECURITY, แผนก CALL CENTER หรือหน่วยงานอื่นๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี้ต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะที่ทางบริษัทฯ กำหนดให้เท่านั้นจึงจะเข้าระบบได้และยังมีความรับผิดตามหน้าที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรักษาความลับของลูกค้าหรือสมาชิกทุกท่านด้วย

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ลูกค้าหรือสมาชิกได้รับประสบการณ์อันดีเยี่ยมจากบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อติดขัดใดๆ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือ สมาชิกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากการชำระค่าสินค้าครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ลูกค้าหรือสมาชิกสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิกออกไปจากระบบทันที โดยไม่สามารถกู้คืนได้ใหม่ยกเว้นข้อมูลที่หน่วยงานรัฐกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องเก็บไว้ในระยะเวลา 5 ปี เช่น เอกสารเกี่ยวกับบัญชี เอกสารเกี่ยวกับภาษี และอื่นๆ เป็นต้น

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทฯ ไม่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะไม่ขอ หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอันอ่อนไหวจากผู้ใดทั้งสิ้นโดยมิได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากลูกค้าหรือสมาชิกก่อน เว้นแต่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย อนึ่ง เมื่อบริษัทฯ ได้ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากลูกค้าหรือสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าวมาใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดขึ้นพิเศษ

 1. ผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ

บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลของผู้เยาว์ซึ่งอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของคนไร้ความสามารถ และ/หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีอำนาจกระทำการแทนดังกล่าว

 1. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิกไปใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตจากลูกค้าหรือสมาชิก เว้นแต่กรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด กรณีที่กฎหมายยกเว้นไว้ดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกไว้ในประวัติของลูกค้าหรือสมาชิกในการ ดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิกให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้ขนส่ง ผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคาร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหรือสมาชิกกับคู่ค้าหรือพันธมิตรของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอให้ลูกค้าหรือสมาชิกมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิกนั้นจะปลอดภัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้น นอกจากนี้ ขอให้ลูกค้าหรือสมาชิกมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้คัดเลือกคู่ค้าหรือพันธมิตรที่ให้ความสำคัญต่อข้อมูล ส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงระบบในการรับส่งข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลงนามในสัญญารักษาความลับระหว่างกันเรียบร้อยแล้ว

 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

หากไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ หรือเหตุตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล ไปยังหน่วยงานอื่นหรือคู่ค้าหรือพันธมิตรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหรือสมาชิกกับหน่วยงานอื่นหรือคู่ค้าหรือพันธมิตรของบริษัทฯ ขอให้ลูกค้าหรือสมาชิกมั่นใจได้ว่า ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามเหตุจำเป็นหรือเหตุตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยการพิจารณาถึงระบบความปลอดภัย มาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมายที่ใช้บังคับแห่งประเทศปลายทาง

 1. ขอบเขตของความยินยอม

บริษัทฯ จะพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าหรือสมาชิกก่อนหรือขณะดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเสมอ ทางบริษัทฯ อาจขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ CALLCENTER ซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานด้วย เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เว้นแต่กรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวอาจไม่เพียงพอตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับอื่นกำหนด ในบางกรณีบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องขอร้องให้ลูกค้าหรือสมาชิกให้ความยินยอมผ่านทางหน้าเว็บไซต์, APPLICATION, สื่อสังคม (SOCIAL MEDIA) ต่างๆ เช่น FACEBOOK, LINE, INSTAGRAM เป็นต้น

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ “สิทธิของลูกค้าหรือสมาชิก”

สมาชิกในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าหรือสมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้

12.1 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ

เจ้าของข้อมูล อันได้แก่ ลูกค้าหรือสมาชิก มีสิทธิทราบก่อนหรือในขณะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลตามกฎหมายหรือสัญญาของการเก็บข้อมูล ระยะเวลาการเก็บข้อมูล หน่วยงานของบริษัทฯ ที่เก็บข้อมูล และการติดต่อหน่วยงานของบริษัทฯที่เก็บข้อมูล

12.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าหรือสมาชิกมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมไว้แต่แรกได้ บริษัทฯ ยินดีจะดำเนินการตามคำขอของสมาชิก ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ เว้นแต่การเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลอื่น หรือตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล

12.3 สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าหรือสมาชิกมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังบริษัทผู้ควบคุมข้อมูลอื่นได้ตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด

12.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าหรือสมาชิกมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ หากบริษัทฯ ไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามเหตุอันชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

12.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล

ลูกค้าหรือสมาชิกมีสิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือสมาชิกพบว่าข้อมูลส่วนตัวของตนหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือในกรณีที่ลูกค้าหรือสมาชิกถอนความยินยอม หรือในกรณีที่ลูกค้าหรือสมาชิกคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของตนหรือมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

12.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ลูกค้าหรือสมาชิกร้องขอให้ดำเนินการ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิกที่ต้อง การลบ ทำลาย หรือเป็นไปตามเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติ ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายลูกค้าหรือสมาชิกมีสิทธิให้ ระงับการใช้ข้อมูลนั้นแทนได้

12.7 สิทธิการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าหรือสมาชิกมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

12.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม และการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เพื่อให้ลูกค้าหรือสมาชิกได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดกับการติดต่อบริษัทฯ หรือการเยี่ยมชมร้านค้าของบริษัทฯ ลูกค้าหรือสมาชิกมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของลูกค้าหรือสมาชิก และการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่กล่าวไว้เบื้องต้นได้ตลอดเวลาโดย ไม่มีข้อผูกมัดหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ลูกค้าหรือสมาชิกสามารถเพิกถอนความยินยอม หรือใช้สิทธิของลูกค้าหรือสมาชิก โดยติดต่อผู้รับผิดชอบและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดได้ ดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แผนก DATA SECURITY

บริษัท วิซาร์ดโซลูชั่น จำกัด

อีเมล : cantact@wellnessmark.biz

โทรศัพท์ : 02-301-2951

ที่อยู่ : เลขที่ 1091/241 ห้อง C ชั้น 1 ชั้นลอย ชั้น 2 อาคารซิตี้ลิงค์ ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อนึ่ง การเพิกถอนความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิก อาจทำให้สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้ามีอยู่นั้นไม่เสื่อมเสียไป บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องขอความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าหรือสมาชิกใหม่ เพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนว่าลูกค้าหรือสมาชิกเป็นผู้มีสิทธิดังกล่าวนั้นจริง

 1. บันทึกของบริษัทฯ

ทุกคำร้องขอของลูกค้าหรือสมาชิกมีประโยชน์และมีความหมายกับบริษัทฯ เสมอ ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้าหรือสมาชิกเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการให้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลคำร้องขอของลูกค้าหรือสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้

13.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

13.2 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท

13.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

13.4 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

13.5 สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

13.6 การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม

13.7 การปฏิเสธคำขอหรือการคัดค้านสิทธิต่างๆ ของสมาชิก

 1. นโยบายทางการเงิน บัตรเครดิต บัตรเดบิต

บริษัทฯ ขอให้ลูกค้าหรือสมาชิกใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับด้านการเงินของลูกค้าหรือสมาชิกแก่บุคคลใดๆ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้ลูกค้าหรือสมาชิกมั่นใจได้ว่า สถาบันทางการเงิน ธนาคาร และหน่วยงานที่เป็นตัวกลางการชำระเงินให้ลูกค้าหรือสมาชิกนั้น เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือลูกค้าหรือสมาชิกสามารถไว้วางใจได้เนื่องจากมีธนาคารแห่งประเทศไทยคอยกำกับดูแลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ อาจขอเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงินของลูกค้าหรือสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่ตัวลูกค้าหรือสมาชิกเอง ลูกค้าหรือสมาชิกพึงตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานของผู้ให้บริการบัตรเครดิต ธนาคาร หรือตัวกลางทางการเงินต่างๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น

 1. นโยบายคุ้กกี้ (Cookie)

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลส่วนหนึ่งที่สร้างขึ้นบนเว็บไซต์โดยจะทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือ ถาวร คุกกี้มีไว้เพื่อจดจำลูกค้าหรือสมาชิกและติดตามพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้าหรือสมาชิก นอกจากนี้คุกกี้ยังทำให้ลูกค้าหรือสมาชิกรู้สึกสะดวกในการเยี่ยมชม เนื่องจากคุกกี้จะคัดสรรเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่ลูกค้าหรือสมาชิกให้ความสนใจเป็นพิเศษ

15.1 คุกกี้มีหลายประเภท ได้แก่ (ก) คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้ลูกค้าหรือสมาชิกสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยขณะทำการชำระเงินในเว็บไซต์ (ข) คุกกี้วิเคราะห์ เป็นตัวช่วยจดจำ นับจำนวน และติดตามพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้าหรือสมาชิกและช่วยออกแบบให้หน้าเว็บไซต์ให้ลูกค้าหรือสมาชิกหาสิ่งที่ลูกค้าหรือสมาชิกชื่นชอบได้งานยิ่งขึ้น (ค) คุกกี้ปฏิบัติงาน จะถูกนำมาใช้เมื่อลูกค้า หรือสมาชิกกลับมาเยี่ยมชมบริษัทฯ อีกครั้ง โดยจะคัดสรรเนื้อหาที่เหมาะสมกับลูกค้าหรือสมาชิกผู้เดียว (ง) คุกกี้กำหนดเป้าหมาย จะจดจำและบันทึกการเยี่ยมชม หรือการท่องเว็บไซต์ต่างๆของลูกค้าหรือสมาชิกโดยจะทำการประมวลผลเพื่อออกแบบการใช้งานของสมาชิกให้ง่ายขึ้นในคราวถัดไป (จ) คุกกี้ถาวร เป็นไฟล์ที่จะไปฝังบนเครื่องหรืออุปกรณ์ของลูกค้าหรือสมาชิก ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้งานคุกกี้บนหน้าเว็บไซต์อีกต่อไป

15.2 การตั้งค่าคุกกี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือสมาชิกเป็นสำคัญ ดังนั้น หากลูกค้าหรือสมาชิกไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้ ลูกค้าหรือสมาชิก สามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนคุ้กกี้ได้ตลอดระยะเวลา โดยเข้าไปที่ Configuration หรือ Setting ของเครื่องหรืออุปกรณ์ของลูกค้าหรือสมาชิก หรือให้เลือกการตั้งค่าคุกกี้ ณ หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นขณะที่ลูกค้าหรือสมาชิกเยี่ยมชมเว็ปไซต์ได้ตลอดเวลา ทว่าการเลือกปิดคุกกี้บางตัว หรือทั้งหมดอาจทำให้ประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้าหรือสมาชิกไม่เป็นที่น่าพอใจ หรืออาจใช้งานบางอย่างไม่ได้เลย เช่น การชำระเงิน เป็นต้น

 1. นโยบาย CALL CENTER

เพื่อให้การใช้บริการของลูกค้าหรือสมาชิกเป็นที่พึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีระบบเจ้าหน้าที่ CALL CENTER ขึ้นมาเพื่อตอบข้อหารือรับเรื่องราวของลูกค้าหรือสมาชิก ติดตามสถานะหรือการบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

16.1 การขอความยินยอมผ่านระบบเจ้าหน้าที่ CALL CENTER

การให้บริการลูกค้าหรือสมาชิกผ่านระบบCALL CENTER นั้นอาจมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องขอความยินยอมในการถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิก ด้วยวาจาและอาจมีการใช้ระบบบันทึกเสียงเพื่อยืนยันความถูกต้องของการยินยอมดังกล่าวของลูกค้าหรือสมาชิก ดังนั้น บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าหรือสมาชิกได้ให้ความยินยอมในการให้ระบบ หรือเจ้าหน้าที่ CALL CENTER เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าหรือสมาชิกนั้นได้รับความพึงพอใจสูงสุด อย่างไรก็ตาม ระบบหรือเจ้าหน้าที่ CALL CENTER นั้นอาจขอให้ลูกค้าหรือสมาชิกดำเนินการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกก็ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ให้ด้วยวาจา เพื่อบริษัทฯ จะได้ดูแล รักษา พัฒนา ตรวจสอบย้อนกลับ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิกได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

16.2 ทางเลือกให้ เจ้าหน้าที่ CALL CENTER ลงทะเบียนแทนสมาชิก

ลูกค้าหรือสมาชิกอาจจะติดขัดหรือได้รับความไม่สะดวก หากต้องมาให้ความยินยอมทั้งทางวาจา และทางการลงทะเบียนอีกครั้งตามที่ระบบหรือเจ้าหน้าที่ CALL CENTER ร้องขอ จากความติดขัดหรือไม่สะดวกดังกล่าว บริษัทฯ เข้าใจถึงเหตุดังกล่าวของลูกค้าหรือสมาชิกและพร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าหรือสมาชิกประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ CALL CENTER ดำเนินการลงทะเบียนการให้ความยินยอมแทนลูกค้าหรือสมาชิก ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าหรือสมาชิก ลูกค้าหรือสมาชิก แจ้งความประสงค์มายังเจ้าหน้าที่การให้บริการลูกค้าหรือสมาชิกผ่านระบบ CALL CENTER นั้นอาจมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องขอความ ยินยอม CALL CENTER ได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่ CALL CENTER จะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมมา เทียบกับความยินยอมและความประสงค์ที่ลูกค้าหรือสมาชิกได้ให้ไว้ในไฟล์เสียง กรอกข้อมูลให้ลูกค้าหรือสมาชิกทั้งหมด โดยระบบส่งข้อมูลให้ลูกค้าหรือสมาชิก CALL CENTER ได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่ CALL CENTER จะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมมา เทียบกับความยินยอมและความรับทราบผ่านทาง SMS หรือ E-MAIL หรือ วิธีการอื่นๆ ที่ลูกค้าหรือสมาชิกสะดวกถือเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนกระบวนการลงทะเบียนแทน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือสมาชิกจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยทันที

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อตามระยะเวลาอันสมควร โดยทุกการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าหรือสมาชิกทราบ พร้อมทั้งจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจเพิ่มเติม การสมัครเป็นสมาชิกกับ WM Member และ ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการติดต่อ